Web1on1 - Gebruiksvoorwaarden voor de website

Web1on1 ("Web1on1") beheert elke website ("Site") die verwijst naar deze Gebruiksvoorwaarden om online toegang te bieden tot informatie over Web1on1 en de producten, diensten en mogelijkheden die wij aanbieden. Het gebruik van de Web1on1 Service wordt beheerst door onze Klant Servicevoorwaarden, beschikbaar op https://help.web1on1.chat/en/web1on1-terms-and-conditions.

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Web1on1 behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Uw gebruik van de site na een dergelijke wijziging betekent dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd. De laatste datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden zijn herzien staat hieronder vermeld.

1. Toegestaan gebruik van de website


U mag de Site, en de informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere werken die u ziet, hoort of anderszins ervaart op de Site (afzonderlijk of gezamenlijk, de "Inhoud") uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of om kennis te nemen van Web1on1 producten en diensten, en uitsluitend in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Verboden gebruik van de website

Door de Site te bezoeken gaat u ermee akkoord dat u niet:


De site te gebruiken in strijd met de voorwaarden van Web1on1's beleid voor acceptabel gebruik.

De Site niet kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, reverse engineeren of reverse assembleren, of anderszins proberen de broncode te ontdekken, of derden toestaan dit te doen;

De Inhoud of Dienst op enigerlei wijze verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, distribueren, commercieel exploiteren, een veiligheidsbelang toekennen of anderszins enig recht daarop overdragen of aan een derde ter beschikking stellen;

Gebruiken of lanceren van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, "robots", "spiders" of "offline lezers", dat toegang krijgt tot de site op een manier die meer verzoekberichten naar de Web1on1-servers stuurt in een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser;

De site te gebruiken op een manier die een Web1on1 website beschadigt, uitschakelt, overbelast of aantast of die het gebruik en genot van de site door een andere partij belemmert;

De Site of een deel ervan spiegelen of framen op een andere website of webpagina.

Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen;

De Site te betreden op een andere manier dan via de interface die door Web1on1 wordt geleverd voor gebruik bij het betreden van de Site;

De Site te gebruiken voor enig doel of op enige wijze die onwettig of verboden is volgens deze Overeenkomst.

Elk ongeoorloofd gebruik van enige Inhoud of de Site kan patent-, auteurs-, handelsmerk- en andere wetten schenden.

3. Auteursrechten en handelsmerken

De Site is gebaseerd op eigen Web1on1 technologie en omvat de Inhoud. De Site wordt beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom en andere wetten, waaronder handelsmerk- en auteursrechtwetten. De Site, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, behoort tot en is eigendom van Web1on1 of haar licentiegevers (indien van toepassing). Web1on1 bezit en behoudt alle auteursrechten op de inhoud. Behalve zoals specifiek toegestaan op de site voor bepaalde inhoud, mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, uitgevoerd of gedistribueerd op welke manier dan ook, en u gaat ermee akkoord de inhoud of de site niet te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, verzenden, uitzenden of afgeleide werken te maken op basis van de inhoud of de site, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. Web1on1, de Web1on1 logo's en andere merken die van tijd tot tijd door Web1on1 worden gebruikt zijn handelsmerken en eigendom van Web1on1. Het uiterlijk, de lay-out, het kleurenschema en het ontwerp van de Web1on1.chat site zijn beschermde handelsimago. Klant ontvangt geen recht of licentie om het voorgaande te gebruiken. Web1on1 mag suggesties of andere feedback die u geeft gebruiken en opnemen in de site of de Web1on1-service, zonder betaling of voorwaarde.

Kennisgevingen van geclaimde inbreuk op het auteursrecht op de site of de dienst moeten naar de aangewezen Copyright Agent van Web1on1 worden gestuurd. Zie de Claims of Copyright Infringement instructies hieronder.

4. Informatie en materialen die u plaatst of verstrekt

U verklaart dat u over alle rechten, titels en belangen beschikt met betrekking tot materialen die u op de site plaatst of aan Web1on1 verstrekt ("Materialen"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige toestemming, autorisatie, vrijgave, goedkeuring of licentie van derden (zoals, maar niet beperkt tot, enige vrijgave met betrekking tot privacy- of publiciteitsrechten) die nodig is om de Materialen te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen, en dat het plaatsen van dergelijke Materialen geen schending of inbreuk vormt op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, recht op privacy, recht op publiciteit, morele rechten of ander intellectueel eigendomsrecht dat door enig toepasselijk rechtsgebied van enige persoon of entiteit wordt erkend, of anderszins een inbreuk vormt op enige overeenkomst met enige andere persoon of entiteit. U verklaart en garandeert verder dat u bent wie u zegt dat u bent, dat u geen fictieve, valse of onjuiste informatie over uzelf hebt ingediend, en dat alle informatie in de geplaatste Materialen waar is en uw eigen werk of werk waarvoor u toestemming hebt om het in te dienen, en dat de geplaatste Materialen geen bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vals, smadelijk, beledigend, obsceen of pornografisch materiaal bevatten, of ander materiaal dat in strijd is met enige andere toepasselijke wet- of regelgeving. U stemt ermee in dat u niet bewust en met de bedoeling te frauderen materiële en misleidende informatie zult verstrekken. U verklaart en garandeert dat de Materialen die u levert niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Links naar websites van derden


Links op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Web1on1 van de derde partij, de website van de derde partij of de informatie daarop. Web1on1 is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. Web1on1 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke websites of de inhoud ervan. Als u de links naar de websites van aan Web1on1 gelieerde bedrijven of dienstverleners gebruikt, verlaat u de site en valt u onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die op die websites van toepassing zijn.

6. Het downloaden van bestanden

Web1on1 kan en garandeert niet dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload vrij zijn van infectie door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's.

7. Disclaimers; beperking van aansprakelijkheid

WEB1ON1 EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SITE OF DE INHOUD VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN "AS IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. Web1on1 en zijn dienstverleners, licentiegevers en leveranciers wijzen HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ENIGEN KIND MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE INHOUD af, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET INBREUKBAARHEID. Geen enkele verklaring of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Web1on1 op welke wijze dan ook, kan enige garantie doen ontstaan die niet uitdrukkelijk en expliciet in deze overeenkomst is vermeld. DE INHOUD KAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen Web1on1 en zijn dienstverleners, licentiehouders of leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, indirecte of exemplaire schade, VOORBEELDIGE OF ANDERE VORM VAN SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR DEKKING OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INHOUD, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, het falen van een beperkte verhaalsmogelijkheid om zijn essentiële doel te bereiken, of anderszins, EVEN ALS Web1on1 OF EEN VAN DE LEVERANCIERS VAN WEB1ON1 OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE IS GEWEZEN. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Indien, ZONDER INACHTNEMING VAN DE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, Web1on1 BEPAALD WORDT EEN AANSPRAKELIJKHEID TE HEBBEN TEN AANZIEN VAN U OF EEN DER DERDEN VOOR EEN VERLIES, SCHADE OF SCHADE, GAAT U AKKOORD MET DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN Web1on1 EN HUN BESTUURDERS, DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN, AANNEMERS, DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ZAL IN ALLE GEVALLEN BEPERKT ZIJN TOT HONDERD DOLLAR.

8. Vrijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de site. U gaat ermee akkoord Web1on1, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten en eventuele derden informatieverstrekkers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, exemplarische en indirecte schade), en redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de site of de inhoud te gebruiken, of een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden.

9. Privacy

Uw gebruik van de site is onderworpen aan het privacy beleid van Web1on1, beschikbaar op https://help.web1on1.chat/nl/web1on1-privacyverklaring.

10. Aanvullende voorwaarden

Als u een klant bent van Web1on1 of een werknemer, vertegenwoordiger of agent van een klant van Web1on1, is uw gebruik van de Web1on1 Dienst onderworpen aan Web1on1's, beschikbaar op https://help.web1on1.chat/nl/web1on1-algemene voowaarden.

 1. Algemene bepalingen
  Volledige overeenkomst/geen verklaring van afstand. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen verklaring van afstand door Web1on1 van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere inbreuk of verzuim.
 2. Correctie van fouten en onnauwkeurigheden. De Inhoud kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Web1on1 behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de Inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Web1on1 garandeert echter niet dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies zullen worden gecorrigeerd.
 3. Handhaving/rechtskeuze/forumkeuze. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven. Alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid van Web1on1, uw gebruik van de site, een andere website van Web1on1 of de inhoud worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met eventuele bepalingen inzake conflicterende wetten. U gaat akkoord met de enige en exclusieve bevoegdheid en locatie van rechtbanken in Amsterdam in het geval van geschillen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, Web1on1's Privacy beleid, uw gebruik van de site, enige andere Web1on1-website of de inhoud.

Laatst herzien: Oktober 1 - 2021


Claims van inbreuk op het auteursrecht


Web1on1 respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Web1on1 kan naar eigen goeddunken de toegang opschorten of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden.


Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op de website van Web1on1, kunt u de volgende informatie verstrekken aan de Copyright Agent van Web1on1.

Contact Web1on1:

De Web1on1 Copyright Agent voor kennisgeving van claims van schending van het auteursrecht op of met betrekking tot deze website ("Kennisgevingen") kan worden bereikt door een e-mail te sturen naar copyright@web1on1.chat;


Indiening van kennisgeving:

Om doeltreffend te zijn moet de kennisgeving het volgende omvatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt ("Klagende Partij");
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk makend is of het onderwerp is van inbreuk makende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Web1on1 in staat te stellen het materiaal te lokaliseren
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Web1on1 in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde wijze niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Ontvangst van de kennisgeving:


Na ontvangst van de schriftelijke Kennisgeving die de onder 1 tot en met 6 bedoelde informatie bevat:

 1. Web1on1 zal het materiaal waarop inbreuk zou zijn gemaakt verwijderen of ontoegankelijk maken.
 2. Web1on1 zal de schriftelijke kennisgeving doorsturen naar de vermeende inbreukmaker (de "Vermeende inbreukmaker");
 3. Web1on1 zal redelijke stappen ondernemen om de vermeende inbreukmaker er onmiddellijk van op de hoogte te stellen dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt.

Tegenbericht:

Een vermeende inbreukmaker kan een tegenkennisgeving indienen om de vermeende inbreuk te betwisten. Om effectief te zijn, moet een tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn aan Web1on1's Copyright Agent die in hoofdzaak het volgende bevat:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de vermeende inbreukmaker;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. verklaring op straffe van meineed dat de vermeende inbreukmaker te goeder trouw gelooft dat het materiaal werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen of uit te schakelen materiaal;
 4. De naam, het adres en het telefoonnummer van de vermeende inbreukmaker en een verklaring dat de vermeende inbreukmaker instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres van de vermeende inbreukmaker zich bevindt, of indien het adres van de vermeende inbreukmaker zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin Web1on1 zich bevindt, en dat de vermeende inbreukmaker de betekening van het proces aanvaardt van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan of een agent van deze persoon.

Ontvangst van tegenbericht:

Na ontvangst van een tegenbericht met de onder 1 tot en met 4 bedoelde informatie:

 1. Web1on1 zal de klagende partij onmiddellijk een kopie van de tegenkennisgeving verstrekken;
 2. Web1on1 zal de klagende partij binnen tien (10) werkdagen meedelen dat zij het verwijderde materiaal zal vervangen of de toegang daartoe zal staken;
 3. Web1on1 zal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving het verwijderde materiaal vervangen of de toegang tot het materiaal stopzetten, mits de auteursrechtagent van Web1on1 geen bericht heeft ontvangen van de klagende partij dat er een rechtszaak is aangespannen om de vermeende inbreukmaker te weerhouden van inbreuk makende activiteiten met betrekking tot het materiaal op het netwerk of systeem van Web1on1.