Web1on1 - Algemene voorwaarden

Door u te registreren voor het gebruik van de Web1on1 AMP via de Web1on1 Website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst


Inhoudsopgave:

 1. Definities
 2. Verstrekking van rechten
 3. Diensten
 4. Communicatiedoelstellingen Expert Messaging Agents
 5. Financiële regelingen
 6. Intellectuele-eigendomsrechten
 7. Gebruikersaccount en gebruiksbeperkingen voor klanten
 8. Web1on1's recht om klantgegevens te gebruiken
 9. Termijn en opzegging
 10. Disclaimer van garanties
 11. Aansprakelijkheidsbeperking
 12. Data Bescherming
 13. Support
 14. Amendementen
 15. Algemene bepalingen

Dank u voor uw interesse in het Web1on1 multi-channel Automotive Messaging Platform (het "AMP"). Deze Web1on1 Servicevoorwaarden, samen met de Web1on1 Gegevensverwerkingsovereenkomst, het Web1on1 Privacybeleid en het Richtlijnen voor Acceptalel Gebruik bevatten de voorwaarden waaronder Web1on1 de AMP-oplossing aanbiedt (samen de "Overeenkomst").

Door u te registreren voor het gebruik van Web1on1 AMP via de Web1on1 Website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Overeenkomst. Indien u een entiteit vertegenwoordigt, garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om de entiteit te vertegenwoordigen en deze Overeenkomst namens die entiteit aan te gaan. De Overeenkomst is tussen u als klant van Web1on1, of indien u een entiteit vertegenwoordigt, die entiteit (beide, "Klant") en Web1on1 BV. met als hoofdkantoor: Utrecht Businesspark, Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht (ook "Web1on1" of "wij"), (samen "Partijen", en elk afzonderlijk een "Partij").

Web1on1 behoudt zich te allen tijde het recht voor naar eigen goeddunken een registratie te weigeren en de Overeenkomst bij te werken en te wijzigen in overeenstemming met sectie 14 van deze Overeenkomst, door updates en wijzigingen hier te plaatsen.

1. Definities

"Administrator Account" wordt gedefinieerd in sectie 7.

"Overeenkomst" wordt gedefinieerd in de titel.

"AMP" of "Automotive Messaging Platform" betekent de software, hardware, platforms en systemen die door Web1on1 worden gebruikt om de Diensten te hosten en beschikbaar te stellen voor gebruik door de Klant.

"AMP Partner" een bedrijfsentiteit die optreedt als een geautoriseerde Web1on1 partner die Diensten levert aan Klanten.

"Chatdeelnemer" betekent de natuurlijke persoon die de Klant, zelf via een Messaging Agent of een chatbot, berichten verstuurt naar, berichten ontvangt van, of anderszins mee communiceert via de AMP.

"Klant" wordt gedefinieerd in de tweede alinea van de kop van deze Servicevoorwaarden.

"Klanttoepassing" betekent de softwaretoepassing of website die door de Klant is ontwikkeld met behulp van de Web1on1 SDK.

"Klantgegevens" betekent alle gegevens, informatie, inhoud, records en bestanden die de Klant (of een van zijn gebruikers of Chatdeelnemers) laadt, ontvangt via, verzendt naar of invoert in het AMP of anderszins verstrekt aan Web1on1, en alle gegevens, informatie, inhoud, records en bestanden die het AMP verkrijgt van de servers of systemen van de Klant of van derden namens de Klant, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op het voorgaande.

"Gebruikersaccount van de klant" wordt gedefinieerd in sectie 7.

"Geïdentificeerde Gegevens" betekent alle Klantgegevens die geen Persoonsgegevens zijn.

"Ingangsdatum" is de datum waarop de Klant zich via de Web1on1 Website registreert voor het gebruik van het AMP.

"Vergoeding" zijn zowel variabele als maandelijkse vergoedingen zoals beschreven in sectie 5.

"Gratis Proefperiode" is de periode die ingaat op de Ingangsdatum en duurt zolang de Klant slechts één Gebruiker heeft geregistreerd voor de Web1on1 Diensten. De Gratis Proefperiode eindigt automatisch 14 dagen na de datum waarop de Klant één of meer extra Gebruikers toevoegt.

"Geïntegreerde zakelijke toepassingen van derden" betekent zakelijke software van derden die door de Klant wordt gebruikt om samen te werken met het Web1on1 Platform, welke software klantrelatiebeheersoftware kan omvatten zoals Salesforce.com, Oracle, Zendesk en andere software die op de Web1on1 Website wordt vermeld.

"Wijzigingen" betekent verbeteringen, aanpassingen, updates, verbeteringen, samenvoegingen, compilaties, afgeleide werken, vertalingen, bewerkingen en resultaten van verwerking (met inbegrip van analyses, rapporten, databanken, datasets, aanbevelingen en visuele weergaven) in welke vorm of met welk medium dan ook, en "Wijzigen" heeft een overeenkomstige betekenis.

"Niet-geïntegreerde zakelijke toepassingen" betekent alle zakelijke softwaretoepassingen die door de Klant worden gebruikt om met het Web1on1 Platform te werken via de Web1on1 API, maar welke software, voor meer zekerheid, geïntegreerde zakelijke toepassingen van derden uitsluit.

"Persoonlijke informatie" betekent informatie over een identificeerbare levende individuele persoon.

"Diensten" betekent de door Web1on1 aan de Klant geleverde diensten die de communicatie tussen de Klant en zijn klanten vergemakkelijken via en met inbegrip van het AMP en de levering van andere ondersteunende diensten zoals maar niet beperkt tot de Web1on1 Live Chat Agents en het gebruik van een verscheidenheid aan Third-Party Messaging Platforms, zoals meer in het bijzonder beschreven op de Web1on1 Website.

"Termijn" wordt gedefinieerd in punt 9.

"Third-Party Messaging Platforms" betekent elk platform van een derde partij dat door de Klant wordt gebruikt om berichten te verzenden en te ontvangen met Chat-deelnemers, welke platforms Facebook, Google, Telegram, WhatsApp en andere platforms kunnen omvatten.

"Gebruiker" wordt gedefinieerd in punt 7.

"Web1on1" de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Web1on1 BV. met als hoofdkantoor:  Utrecht Businesspark, Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht, Nederland.

"Web1on1 API" betekent de application programming interface, voorbeeld broncode, tools, instructies, documentatie en andere materialen die door Web1on1 aan de Klant beschikbaar worden gesteld om de Klant te helpen bij de ontwikkeling van zijn interne bedrijfssoftware die samenwerkt met de AMP.

"Web1on1 Gegevensverwerkingsovereenkomst" kan hier worden gevonden.

"Web1on1 Expert Messaging Agent" betekent een persoon die in dienst is van Web1on1 of door Web1on1 is ingehuurd om de berichtendiensten van klanten te ondersteunen.

"Web1on1 SDK's" betekent de door Web1on1 beschikbaar gestelde software ontwikkelingskits voor de ontwikkeling van Klanttoepassingen voor elk van iOS, Android of het web, die samenwerken met het AMP.

"Web1on1 Website" betekent alle websites gebruikt door Web1on1 om de Diensten te leveren, inclusief de website gelegen op www.web1on1.chat.

2. Verstrekking van rechten

Gratis Proef AMP Licentie. Afhankelijk van de registratie van de Klant conform de registratiepagina van Web1on1 en de naleving door de Klant (inclusief werknemers, managers, directeuren, filialen, agenten, contractanten, opvolgers en rechtverkrijgenden van de Klant) van de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten, verleent Web1on1 de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht en licentie gedurende de Gratis Proefperiode om het AMP inclusief standaard berichtenkanalen (hier vermeld) gratis te gebruiken, op voorwaarde ook dat de Klant voldoet aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot alle berichtenplatforms van derden, geïntegreerde zakelijke toepassingen van derden en niet-geïntegreerde zakelijke toepassingen. Tijdens de Gratis Proefperiode mag het AMP alleen voor testdoeleinden worden gebruikt.

AMP Licentie. Na de Gratis Proefperiode en op voorwaarde dat de Klant (met inbegrip van de werknemers van de Klant, functionarissen, directeuren, filialen, agenten, contractanten, opvolgers en rechtverkrijgenden) tijdig alle toepasselijke Vergoedingen betaalt en blijft voldoen aan alle materiële voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten, verleent Web1on1 de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht en licentie gedurende de Termijn om het AMP te gebruiken voor het onderschreven aantal licenties, op voorwaarde ook dat: (i) de Klant voldoet aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot alle Berichtenplatforms van derden, geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden en niet-geïntegreerde bedrijfsapplicaties; en (ii) de Klant alle nodige stappen heeft ondernomen om interoperabiliteit mogelijk te maken tussen het AMP en alle toepasselijke Berichtenplatforms van derden, geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden en niet-geïntegreerde bedrijfsapplicaties.

Licentie voor Web1on1 API. Afhankelijk van de naleving door de Klant van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Web1on1 aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht en licentie gedurende de Termijn om de Web1on1 API uitsluitend te gebruiken voor het ontwikkelen of mogelijk maken van niet-geïntegreerde zakelijke toepassingen die alleen door de Klant zullen worden gebruikt om de Diensten te ontvangen om te interfacen met de AMP in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en enig ander beleid en richtlijnen gepubliceerd door Web1on1 van tijd tot tijd.

Licentie voor Web1on1 SDK. Afhankelijk van de naleving door de Klant van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Web1on1 aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht en licentie gedurende de Termijn om de Web1on1 SDK van de Web1on1 Website en andere sites waarnaar wordt gelinkt vanaf de Web1on1 Website te downloaden, te installeren en te gebruiken, uitsluitend om: functionaliteit te ontwikkelen binnen Klanttoepassingen voor het faciliteren van communicatie tussen Klant en de Berichtendeelnemers via de AMP in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en enig ander beleid of richtlijnen die Web1on1 van tijd tot tijd publiceert, en de Web1on1 SDK's in objectcodevorm te distribueren en anderszins beschikbaar te maken als ingebed in Klanttoepassingen.

3. Diensten

Betaalde AMP Licentie . 

De klant hoeft geen factureringsgegevens in te voeren om zich aan te melden voor de Gratis Proefperiode. De Klant kan dergelijke informatie op elk moment tijdens de Gratis Proefperiode verstrekken. Zodra de Gratis Proefperiode is afgelopen, kan de Klant de Dienst blijven gebruiken op voorwaarde dat hij vooraf een betaalde AMP-licentie betaalt. Toegang tot de Diensten wordt alleen voortgezet als de Klant vóór het einde van de Gratis Proefperiode factureringsinformatie heeft verstrekt. Als een Klant niet betaalt voor een betaalde AMP-licentie, wordt de account van de Klant bevroren en ontoegankelijk gemaakt totdat de betaling is voldaan. Web1on1 behoudt zich het recht voor om de account van de Klant te verwijderen, wat resulteert in het verlies van alle gegevens van de Klant.

Beheer van abonnementen.

Klanten kunnen hun abonnementen beheren via de pagina plannen en facturering volgens de instructies die u hier vindt. De catalogus van producten en diensten vindt u hier.

Upgrade en Downgrade.

Alle abonnementen kunnen naar believen van de Klant worden in- en uitgeschakeld en geüpgraded en gedowngraded. Elke upgrade of downgrade van het planniveau heeft tot gevolg dat het nieuwe tarief bij de volgende factureringscyclus in rekening wordt gebracht. Voor downgrades tussen factureringscycli wordt geen tarief berekend. Downgraden van uw dienst kan leiden tot verlies van functies of capaciteit van de klantenaccount. Web1on1 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

Annulering.

Na de opzegging van een abonnement gebeurt het volgende:

 • Alle Diensten blijven werken tot middernacht op de laatste dag van de maand waarin de opzegging is aangevraagd. Na beëindiging van de Diensten zal Web1on1 een laatste factuur sturen voor eventuele resterende Vergoedingen.
 • De gebruikers van de klant worden gearchiveerd.
 • Integraties (kanalen) van berichtenplatforms van derden worden uitgeschakeld.
 • Alle actieve chatbots worden gedeactiveerd.
 • De eigenaar van de beheerdersaccount heeft nog steeds toegang tot gegevens van de Klant in de 30 dagen na beëindiging van de Diensten.
 • Alle Klantgegevens worden 30 dagen na de laatste factuurdatum definitief verwijderd.

Messaging platformen van derden.

Web1on1 Diensten worden geleverd met behulp van de AMP en die Third-Party Messaging Platforms die door de Klant zijn geselecteerd en waarvoor de Klant een abonnement heeft. De selectie en het gebruik van Third-Party Messaging Platforms is geheel voor risico van de Klant. Web1on1 kan de Klant helpen bij het opzetten van een account voor een Third-Party Messaging Platform op naam van de Klant. Web1on1 zal de Klant de referenties van de opgezette account verstrekken.

Expert Messaging Agents.
Web1on1 kan Messaging Agents inschakelen om live 'Online Conversaties' of Chats namens de Klant te verzorgen. Web1on1 kan gebruik maken van derde partij aannemers als Messaging Agents. Deze mensen zijn gebonden aan de vertrouwelijkheid en de voorwaarden van de overeenkomst inzake gegevensbescherming tussen de Klant en Web1on1.

4. Communicatiedoelen Expert Messaging Agents

Web1on1 en Klant zullen de Communicatiedoelstellingen voor Online Chats uitgevoerd door Expert Agents overeenkomen. Deze communicatiedoelstellingen worden vastgelegd in het AMP als 'Formulieren' en vormen de basis voor training en evaluatie van Web1on1 Messaging Agents.

5. Financiële regelingen

Betaling van vergoedingen kan ofwel via Web1on1 of een AMP Partner waarmee Klant een overeenkomst heeft gesloten voor de levering van diensten die door die AMP Partner en in verband met het AMP worden geleverd en de facturering van het AMP, ofwel rechtstreeks aan Web1on1. Indien Klant geen AMP Partner heeft ingeschakeld, dient betaling voor het AMP rechtstreeks aan Web1on1 plaats te vinden als volgt:

Maandelijks terugkerende kosten.

Maandelijks terugkerende kosten worden vooraf gefactureerd op de 1e dag van de maand waarop de kosten betrekking hebben. Dit geldt voor de volgende producten:

 • Automotive Messaging Platform Licenties.
 • WhatsApp business integratie.
 • Videogesprek add-on.

Variabele kosten.

Alle gemeten Diensten worden achteraf gefactureerd op basis van het werkelijke gebruik.

Betaalmethode. 

Aanvaardbare betalingsmethoden en bijbehorende vergoedingen zijn hier te vinden. 

De betalingstermijn voor SEPA Credit Transfers is 15 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning nodig is.

Indien Web1on1 redelijkerwijs meent dat een Klant niet aan zijn financiële verplichtingen jegens Web1on1 kan voldoen, kan Web1on1 te allen tijde voldoende zekerheid verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichting van de Klant. Indien de verlangde zekerheid niet of op onvoldoende wijze wordt gesteld, heeft Web1on1 het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de alsdan aan Web1on1 toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is.

Alle prijzen staan hier vermeld en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel we er alles aan doen om u te voorzien van de meest nauwkeurige, actuele informatie, kan het voorkomen dat een of meer items op onze website verkeerd geprijsd zijn. In dat geval zijn de prijzen in onze sectie In-app Plans & Billing de geldige prijzen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Web1on1 behoudt alle eigendomsrechten op de Web1on1 handelsmerken. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, en op voorwaarde dat de Klant zich houdt aan de gebruiksvereisten die Web1on1 van tijd tot tijd verstrekt, mag de Klant het Web1on1-handelsmerk gebruiken. Klant mag alleen de afbeeldingen van Web1on1 handelsmerken gebruiken die Web1on1 beschikbaar stelt aan Klant als onderdeel van deze Overeenkomst, zonder deze op enigerlei wijze te wijzigen en alleen Web1on1 handelsmerken gebruiken in verband met deze Overeenkomst. Indien Web1on1 dit verzoekt, redelijk handelend, zal Klant het gebruik van het Web1on1 handelsmerk onmiddellijk staken.

Web1on1 behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten, titels en belangen voor, en de Klant zal geen enkel recht, titel of belang verwerven in het AMP (of een deel daarvan) en alle andere materialen of inhoud die door Web1on1 aan de Klant worden verstrekt, met inbegrip van alle Wijzigingen aan het voorgaande (hierna gezamenlijk het "Web1on1 Eigendom"). Alle rechten, titels en belangen in het Web1on1 Eigendom blijven bij Web1on1 (of Web1on1's derde partij leveranciers, zoals van toepassing). Voor meer zekerheid, het Web1on1 Eigendom wordt in licentie gegeven en niet "verkocht" aan de Klant.

7. Gebruikersaccount en gebruiksbeperkingen voor de klant

Klant Gebruikersaccount.

Op verzoek van de klant zal Web1on1 één of meer administrator accounts (de "Administrator Account") aan de klant verstrekken die de klant de mogelijkheid biedt om gebruikersaccounts aan te maken (elk, een "Customer User Account") voor gebruik door personen die een werknemer of contractant van de klant zijn en die de klant toegang wenst tot en gebruik wenst te maken van het Web1on1 Platform (elk, een "Gebruiker"). De klant zal ervoor zorgen dat gebruikers het Web1on1 Platform alleen gebruiken via hun gebruikersaccount.

Ongeautoriseerd gebruik.

Klant zal de Administrator Accounts niet delen met een andere persoon en zal gebruikers niet toestaan hun Customer User Account te delen met een andere persoon. De klant zal Web1on1 onmiddellijk op de hoogte stellen van enig daadwerkelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van het Web1on1 Platform. Web1on1 behoudt zich het recht voor om een klantgebruikersaccount of Administrator Accounts op te schorten, te deactiveren of te vervangen als het vaststelt dat de klantgebruikersaccount of Administrator Account, zoals van toepassing, mogelijk is gebruikt voor een ongeoorloofd doel.

Gebruiksbeperkingen.

De klant erkent en stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor de naleving door al zijn gebruikers en Chatdeelnemers van deze Overeenkomst, alle richtlijnen en beleidsregels die Web1on1 van tijd tot tijd publiceert, en de activiteiten en communicatie van alle gebruikers en Chatdeelnemers op het Web1on1 Platform. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, zal de klant niet, en zal niet toestaan dat een andere persoon (met inbegrip van gebruikers of Chat deelnemers) het Web1on1 Platform gebruikt voor het verzenden, uploaden, verzamelen, verzenden, opslaan, gebruiken, openbaar maken of verwerken:

 • Gegevens die computervirussen, wormen, kwaadaardige code of andere software bevatten die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen;
 • Gegevens waarvan de klant of de toepasselijke Gebruiker of Chatdeelnemer niet het wettige recht heeft deze te verzenden, uploaden, verzamelen, verzenden, opslaan, gebruiken, bekendmaken, verwerken, kopiëren, verzenden, verspreiden en weergeven;
 • Gegevens die vals of opzettelijk misleidend zijn of zich voordoen als een andere persoon;
 • Gegevens die intimiderend, kwellend, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen of beledigend zijn, of die pornografie, naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevatten, of die geweld, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen welke groep of persoon dan ook bevorderen;
 • Gegevens die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor minderjarigen of gericht zijn op personen jonger dan 13 jaar;
 • Gegevens die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, of die inbreuk maken op de intellectuele eigendom of andere rechten van derden (met inbegrip van morele rechten, privacyrechten of publiciteitsrechten), of deze anderszins verduisteren; of
 • Gegevens die aanzetten tot gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving of aanleiding geeft tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

In aanvulling op het voorgaande zal de Klant niet:

 • servers of netwerken verbonden met het Web1on1 Platform uitschakelen, overmatig belasten, aantasten of anderszins verstoren (bijvoorbeeld een denial of service aanval); 
 • pogingen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het Web1on1 Platform;
 • geen datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken, of het AMP of een deel daarvan kopiëren, wijzigen, reverse engineeren, reverse assembleren, demonteren of decompileren, of anderszins proberen de broncode te achterhalen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst;
 • het AMP gebruiken om een soortgelijk of concurrerend product of dienst op te bouwen; of
 • het AMP te gebruiken anders dan toegestaan door deze Overeenkomst.

Web1on1 Platform Upgrades en Geplande Downtime.

Web1on1 kan, naar eigen redelijk inzicht, de Diensten aanpassen of upgraden en downtime plannen in verband daarmee. Web1on1 zal commercieel redelijke inspanningen leveren om een redelijke voorafgaande kennisgeving van dergelijke downtime, opschorting, beëindiging of beperking te verstrekken.

8. Web1on1's recht om klantgegevens te gebruiken

De klant verleent aan Web1on1 (en zal, indien van toepassing, elke gebruiker en Chatdeelnemer ertoe aanzetten): (i) een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig betaald, en wereldwijd recht en licentie gedurende de Termijn om alle Klantgegevens, met inbegrip van alle gegevens, informatie of andere inhoud die daar deel van uitmaken, te reproduceren, uit te voeren, te wijzigen, te ontwikkelen, te benaderen, te verzamelen, op te slaan en te gebruiken in verband met deze Overeenkomst; en (ii) een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig betaald, eeuwigdurend, sublicentieerbaar, overdraagbaar en wereldwijd recht en licentie voor het reproduceren, uitvoeren, wijzigen, ontwikkelen, benaderen, verzamelen, opslaan, gebruiken, verkopen, exploiteren, doorverkopen, distribueren, verstrekken en overdragen van alle Niet-geïdentificeerde Gegevens en alle gegevens, informatie of andere inhoud die daarvan deel uitmaken, voor elk doel, inclusief het verbeteren van het AMP.

9. Termijn en opzegging

De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en eindigt op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin deze Overeenkomst is beëindigd, tenzij deze Overeenkomst op grond van deze Overeenkomst tegen een eerdere datum wegens een oorzaak wordt beëindigd (de "Termijn").

Elke partij heeft het recht de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder verdere formaliteiten, kennisgeving of schadevergoeding te beëindigen:

 • De andere partij pleegt een wezenlijke of voortdurende inbreuk op een voorwaarde van deze Overeenkomst en, in het geval van een inbreuk die hersteld kan worden, heeft nagelaten deze inbreuk te herstellen binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin om herstel wordt verzocht;
 • De andere partij is failliet verklaard, wordt geliquideerd, heeft haar activiteiten gestaakt, is bij gerechtelijk vonnis ontbonden of verkeert in surseance van betaling, of verkeert in een vergelijkbare toestand als gevolg van dergelijke procedures waarin de nationale wet- en regelgeving voorziet.

Web1on1 kan de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder verdere formaliteiten, kennisgeving of compensatie beëindigen indien een handeling of nalatigheid van de Klant de reputatie van Web1on1 of een van haar groepsmaatschappijen of een van haar handelsmerken wezenlijk schaadt.

10. Disclaimer van Garantie

Beperkte garantie. Het AMP wordt geleverd door Web1on1 op een "as is", "as available" en "with all faults" basis en hierbij sluiten Web1on1 en haar bestuurders, werknemers, content providers, agenten en filialen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot het AMP uit. De functies op of in het AMP zijn niet gegarandeerd ononderbroken of foutloos. Web1on1 geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het AMP, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of de afwezigheid van latente of andere gebreken, nauwkeurigheid, of de aanwezigheid of afwezigheid van fouten, al dan niet te ontdekken.

Platforms voor berichten van derden. Geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden, en niet-geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden disclaimer. Klant erkent dat Web1on1's uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst afhankelijk is van: (i) de klant alle nodige stappen heeft ondernomen om de beschikbare interoperabiliteit tussen het Web1on1 Platform en alle toepasselijke berichtenplatforms van derden, geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden en niet-geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden mogelijk te maken (door gebruik van de Web1on1 API); en (ii) de toegang tot diensten, software of systemen van derden (met inbegrip van externe serviceproviders van alle toepasselijke berichtenplatforms van derden, geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden en niet-geïntegreerde bedrijfsapplicaties van derden) en gegevens die daarop zijn opgeslagen of worden onderhouden (gezamenlijk de "afhankelijkheden van derden"). Web1on1 is niet verantwoordelijk voor afhankelijkheden van derden en is niet aansprakelijk voor enige verstoring van het gebruik door de klant of het gebruik van of de toegang tot het AMP door een gebruiker, of inbreuken op de beveiliging of privacy die voortvloeien uit of toe te schrijven zijn aan afhankelijkheden van derden, en de klant doet afstand van alle vorderingen tegen Web1on1 in verband daarmee.

Vrijwaring. De Klant zal Web1on1, zijn werknemers, functionarissen, directeuren, filialen, agenten, aannemers, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen enige en alle aansprakelijkheid van derden (inclusief Gebruikers) (inclusief schade, terugvorderingen, tekorten, rente, boetes en redelijkerwijs juridische kosten), direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met, of gerelateerd aan: (i) Klantgegevens; (ii) schending door de Klant van verplichtingen, verklaringen of garanties van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst; (iii) gebruik van het AMP (of een deel daarvan) door de Klant, een Gebruiker of een Chatdeelnemer in combinatie met Klanttoepassingen of software, toepassingen of diensten van derden; (iv) verkeerde voorstelling van zaken, crimineel gedrag of grove nalatigheid van de klant, een gebruiker of een Chatdeelnemer; of (v) een feitelijke of vermeende inbreuk, schending of verduistering van de rechten van een persoon (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten) als gevolg van het gebruik van de AMP (of een deel daarvan) door de klant, een gebruiker of een Chatdeelnemer in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De klant zal volledig samenwerken met Web1on1 in de verdediging van een vordering die door de klant wordt verdedigd op grond van zijn vrijwaringsverplichtingen onder deze Overeenkomst en zal een dergelijke vordering niet schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Web1on1.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

De aansprakelijkheid van Web1on1 met betrekking tot deze Overeenkomst is, onverminderd het overigens in dit artikel 11 bepaalde, beperkt tot zaakschade, schade door dood of lichamelijk letsel of enige andere directe, aantoonbare en daadwerkelijke schade van Opdrachtgever. Web1on1 B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen, of indirecte schade of gevolgschade.

Indien en voor zover Web1on1 aansprakelijk blijkt te zijn jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, wijst Web1on1 voor zover wettelijk mogelijk iedere cumulatieve aansprakelijkheid af boven het bedrag (exclusief BTW) van de vergoedingen die Opdrachtgever daadwerkelijk aan Web1on1 heeft betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of € 1.000,-. - indien dit laatste bedrag lager is.

Behoudens eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de Web1on1 Data Processing Agreement is Web1on1 nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestanden of gegevens.

Indien Web1on1 door een derde-klant van Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met Opdrachtgever niet aansprakelijk is, of in verband met een niet-nakoming door Opdrachtgever van de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Opdrachtgever Web1on1 ter zake volledig vrijwaren.

Als voorwaarde voor vergoeding van enige gebeurtenis waaruit een aansprakelijkheid van Web1on1 voortvloeit, dient Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Web1on1 te melden.

De partijen erkennen dat de bovenstaande bepalingen een essentiële grondslag van de overeenkomst vormen en ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht zullen blijven.

12. Data Bescherming

Web1on1 is toegewijd aan het beschermen van persoonlijke gegevens en het bevorderen van de naleving van regels die zijn opgesteld door, onder andere, de Europese Unie. De klant begrijpt dat persoonlijke informatie, waaronder die van gebruikers en deelnemers aan chats, zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Web1on1 (het "Privacybeleid"). Het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen door middel van verwijzing en maakt deel uit van deze Overeenkomst.

Klant garandeert dat hij bij de uitvoering van deze Overeenkomst alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (waaronder The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016 / 679) zal naleven tijdens de verwerking van persoonsgegevens. Verder zullen partijen alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) die hier beschikbaar wordt gesteld. De DPA is opgenomen in deze voorwaarden door middel van verwijzing, in het geval van enige discrepantie tussen deze overeenkomst en de DPA, prevaleert de DPA.

13. Support

De klant heeft over het algemeen toegang tot de technische ondersteuning van Web1on1 van 09:00 tot 17:00 uur CEST op weekdagen (met uitzondering van feestdagen die door Web1on1 in acht worden genomen) via e-mail op care@web1on1.chat, of via de website.

In het geval dat de Klant diensten ontvangt via een AMP Partner, zal de AMP Partner eerstelijns ondersteuning bieden. Tweedelijnsondersteuning wordt geboden door Web1on1.

14. Amendementen

Web1on1 kan deze Overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk wijzigen (elk, een "Wijziging"), door:

(i) een redelijke voorafgaande kennisgeving van een dergelijke Wijziging aan de Klant; of

(ii) bekendmaking van een dergelijke wijziging op de Web1on1 Website. Tenzij anders aangegeven door Web1on1, wordt een dergelijke wijziging van kracht vanaf de datum die met de wijziging wordt gecommuniceerd. Indien de Klant niet akkoord gaat met een dergelijke Wijziging, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, of per de datum dat de Wijziging van kracht wordt als dat eerder is. Als de klant vooraf vergoedingen aan Web1on1 heeft betaald en zijn recht op beëindiging voor het gemak wil uitoefenen op grond van deze Overeenkomst, dan zal Web1on1 de klant een bedrag terugbetalen op een pro rata basis berekend op basis van de effectieve datum van beëindiging tot het einde van de vooruitbetaalde abonnementsperiode. Met inachtneming van het voorgaande in deze sectie, zal geen wijziging, aanvulling, wijziging, verklaring van afstand of beëindiging van deze Overeenkomst en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, geen instemming of goedkeuring door een partij bindend zijn, tenzij schriftelijk ondertekend door de partij of partijen die daardoor gebonden zijn.

15. Algemene bepalingen

Vertrouwelijkheid. Deze Overeenkomst en alle informatie, documenten en mededelingen die tussen partijen worden uitgewisseld (inclusief maar niet beperkt tot door intellectuele eigendomsrechten beschermde materialen, door Web1on1 geleverde sjablonen en trainingsmaterialen) en alle andere informatie waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat het vertrouwelijke informatie van een partij betreft, zal door de ontvangende partij als vertrouwelijk worden behandeld. Alle vertrouwelijke informatie wordt na beëindiging van deze overeenkomst teruggegeven of vernietigd.

Niet-exclusief. De in deze Overeenkomst beschreven verleende rechten zijn op niet-exclusieve basis. De partijen worden niet beperkt in hun samenwerking met partijen die soortgelijke of dezelfde diensten aanbieden als de partijen krachtens deze overeenkomst.

Overdracht. De Klant zal deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Web1on1. Web1on1 kan deze Overeenkomst of rechten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de Klant. De voorwaarden van deze Overeenkomst zullen bindend zijn voor toegestane cessionarissen. Deze Overeenkomst zal ten goede komen aan en bindend zijn voor de Partijen, hun toegestane opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Rechtskeuze en forum. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze Overeenkomst ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk voor vertragingen of het niet kunnen nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van overmacht, pandemie, overheidsdaden, overstromingen, brand, aardbevingen, burgerlijke onrust, terreurdaden, stakingen of andere arbeidsproblemen (anders dan die waarbij werknemers van Web1on1 betrokken zijn), storingen of vertragingen bij de internetdienst of andere leveranciers van derden, of het niet beschikbaar zijn of wijzigen door derden van websites van derden.

Scheidbaarheid. Elke bepaling van deze Overeenkomst die door een rechtbank of hof van bevoegde jurisdictie onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal uit deze Overeenkomst worden verwijderd en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst zullen volledig van kracht blijven.

Ontheffing. Een verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en een verklaring van afstand in één geval sluit de handhaving van een dergelijke bepaling bij andere gelegenheden niet uit.

Onafhankelijke contractanten. De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijke contractanten. Geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. De klant heeft geen bevoegdheid om namens Web1on1 op te treden en zal dit ook niet tegenover derden vertegenwoordigen.

Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle andere schriftelijke of mondelinge mededelingen.

 

Hulp nodig? 

Klik dan hier om support diensten te boeken bij één van onze Web1on1 Experts (Meer info: professionele diensten)